Inför besöket

 

Inför Goda Nyheters besök på din högstadieskola

- vad kan du som lärare eller skolledare förvänta dig?


Goda Nyheter erbjuder, utan kostnad, utdelning till alla elever av varsitt personligt exemplar av Bibelns Nya testamente i fickformat. Att få ta emot ett Nya testamente som en frivillig gåva, är ett generellt erbjudande från föreningen till landets högstadieskolor sedan snart 50 år tillbaka. Ficktestamentet innehåller förutom Nya testamentet även Psaltaren.

Tanken är att eleverna ska kunna ha tillgång till Bibeln i undervisningen, även om det inte finns resurser för skolan att införskaffa biblar.

Goda Nyheter arbetar utifrån skolans styrdokument, Lgr 11, kursplaner och "likabehandlingslagen". Vi menar att vår utdelning av Nya testamentet ligger helt i linje med styrdokumenten, skolans värdegrund och människosyn och att vår medverkan kan "berika skolan som lärande miljö".

I samband med utdelningen kan vi kortfattat ge information och fakta om Bibeln. Kristendomen har haft stor påverkan på svenska musiker, konstnärer och författare. Vårt gemensamma kulturarv är starkt präglat av Bibeln och kristen etik. Vi kan hjälpa till att visa på dessa influenser och peka på varifrån de kommer.

Bibeln påverkar i dagens mångkulturella samhälle. Lagar och rättsväsende och det juridiska tänkandet är starkt påverkat av Bibelns människosyn. "Likabehandlingslagen" har fått sin utformning utifrån Bibelns demokratiska människosyn och den så kallade "Gyllene regeln". Författare, musiker, konstnärer och andra har ofta uttryckssätt, som visar på hur Bibeln haft inflytande på deras konstnärskap, allmänt i språkbruket, i lagar och marknadsföring. "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet i ett mångkulturellt samhälle", säger Lgr 11.

Bibelkunskap enligt kurskraven i Lgr 11: I kurskraven för ämnet religion i årskurserna 3, 6 och 9 står det tydligt om att eleverna ska kunna göra väl utvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Kraven ökar med stigande ålder. Undervisningen ska behandla: kunskap om kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. Men också centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen ska behandlas och jämföras med de andra världsreligionerna. Vi kan hjälpa till att berätta om Bibelns innehåll för eleverna.

Utdelningen görs på ett sådant sätt att det är lätt att tacka nej. Eleverna tillfrågas kollektivt om vilka som vill ha ett Nya testamente gratis. De elever som har en annan trosbakgrund kan på ett naturligt sätt avstå från att ta emot. Goda Nyheter vill inte kränka någon elev genom att vara påstridiga, utan har stor respekt för andras tro och religion.

Vår medverkan utformas ofta som en lektionsmedverkan inom ramen för religionsämnet. Vårt besök innebär en möjlighet för elever och lärare, om så önskas, att ställa frågor om personlig erfarenhet av Bibeln.  

Om du som lärare på högstadiet önskar att Goda Nyheter ska komma till just din skola, hör av dig till vårt kansli via info@godanyheter.org eller på telefon 019-24 50 75, så förmedlar vi kontakt med några av våra medlemmar på din ort.

 

Inför Goda Nyheters besök på ditt hotell 

- vad kan du som hotellchef/ansvarig förvänta dig?


Hotellbibeln, som den ofta kallas, finns på hotell över hela världen. Goda Nyheter erbjuder hotellet svensk-engelska exemplar att placeras på varje rum utan kostnad. Även personalen erbjuds personliga exemplar i fickformat, för att känna till boken som ligger utplacerad på rummen.

Många gäster uppfattar det som internationell standard att ha tillgång till en bibel på rummet vid övernattning. Syftet med att erbjuda biblar är att ge gästen chans att uppleva stöd och hjälp i olika livssituationer. Vi är tacksamma för att få samarbeta om att få ge era gäster goda minnen av sitt boende hos er.

En representant för Goda Nyheter tar kontakt cirka en gång per år för att ge hotellet möjlighet att få exemplar att komplettera med. Det händer att gäster väljer att ta med sig böckerna från rummen. För oss är detta inte konstigt. Många nyupptäcker Bibeln på hotell, genom att läsningen kan vara till god hjälp i olika livsskeden, och tar med sig den hem. En sådan checkning går till så att husfrun (housekeeping manager) ansvarar för att en checklista för rummen fylls i vid en dags städning. Därmed vet vi hur många exemplar som hotellet behöver och er personal vet vilka rum som saknar biblar. Goda Nyheter levererar omgående det antal exemplar som behövs.

I vårt begrepp hotell inräknar vi också kurs- och konferensanläggningar, vandrarhem, pensionat, stugbyar, sommargårdar, etc.

 

Inför Goda Nyheters besök inom vården

- vad kan du som enhetschef eller liknande förvänta dig?


Alla vårdenheter i Sverige erbjuds bordsställ med två Nya testamenten, ett svensk-engelskt exemplar och ett med stor stil. Sådana ställ är mycket vanliga i väntrum, på mottagningar och vårdavdelningar.

All personal erbjuds vita Nya testamenten i fickformat. Då det på grund av skiftande arbetstider är svårt att samla personalen för ett överlämnande, brukar vi göra dessa tillgängliga vid en central plats för personalen, ofta genom att ställa en korg med Nya testamenten i personalrummet. Vi tillhandahåller en skylt som formuleras tillsammans med ansvarig personal. Huvudbudskapet är att detta är en gåva till personalen. Efter ett par veckor kommer vi tillbaka för att samla upp eventuellt överblivna exemplar.

När vi tar kontakt sker det oftast efter att överenskommelse har träffats med sjukhusledning eller motsvarande.

Vid större vårdenheter sker den praktiska planeringen av besöken normalt tillsammans med Sjukhuskyrkan, om den har representanter hos er.