Inför besöket

Inför Goda Nyheters besök på högstadieskolan

- vad kan du som lärare eller skolledare förvänta dig?

Goda Nyheter erbjuder utan kostnad, utdelning av varsitt personligt exemplar av Bibelns Nya testamente i fickformat, till alla elever. Att få ta emot ett Nya testamente som en frivillig gåva, är ett generellt erbjudande från föreningen till landets högstadieskolor sedan snart 50 år tillbaka. Ficktestamentet innehåller förutom Nya testamentet även Psaltaren.

Tanken är att eleverna ska kunna ha tillgång till Bibeln i undervisningen, även om det inte finns resurser för skolan att införskaffa biblar.

Goda Nyheter arbetar utifrån skolans läroplan, Lgr 22

I kontakterna med skolan arbetar Goda Nyheter utifrån skolans läroplan och kunskapskrav med målet att vår medverkan kan berika skolan som lärande miljö. Vi menar att vår utdelning av Nya testamentet ligger helt i linje med styrdokumenten, skolans värdegrund och människosyn. 

Undervisningsområden där Goda Nyheter kan hjälpa till

I samband med utdelningen kan vi kortfattat ge information och fakta om Bibeln. Kristendomen har haft stor påverkan på svenska musiker, konstnärer och författare. Vårt gemensamma kulturarv är starkt präglat av Bibeln och kristen etik. Vi kan hjälpa till att visa på dessa influenser och peka på varifrån de kommer.

Bibeln i dagens mångkulturella samhälle

Bibeln påverkar dagens mångkulturella samhälle. Lagar, rättsväsende och det juridiska tänkandet är starkt påverkat av Bibelns människosyn. Den likabehandling som förväntas i samhället har fått sin utformning utifrån Bibelns demokratiska människosyn och den så kallade "Gyllene regeln". Författare, musiker, konstnärer och andra har ofta uttryckssätt som visar på hur Bibeln haft inflytande på deras konstnärskap, allmänt i språkbruket, i lagar och marknadsföring. "Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige idag samt hur detta har förändrats över tid", säger Lgr 22.

Undervisning i religionskunskap enligt Lgr 22

I kunskapskraven för ämnet religion i årskurserna 3, 6 och 9 står tydligt om vilka kunskaper eleverna bör ha om kristen tro och där kan vi hjälpa dem att berätta om Bibelns innehåll för eleverna. På det sättet får eleverna verktyg att göra väl utvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Undervisningen ska behandla: likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt ritualer och estetiska uttryck.  Vi kan hjälpa till att berätta om Bibelns innehåll för eleverna. 

Utdelning av Nya testamentet till eleverna - alltid ett erbjudande

Utdelningen görs på ett sådant sätt att det är lätt att tacka nej. Eleverna tillfrågas kollektivt om vilka som vill ha ett Nya testamente gratis. De elever som har en annan trosbakgrund kan på ett naturligt sätt avstå från att ta emot. Goda Nyheter vill inte kränka någon elev genom att vara påstridiga, utan har stor respekt för andras tro och religion.

Vi önskar dialog med skolan

Vår medverkan utformas ofta som en lektionsmedverkan inom ramen för religionsämnet. Vårt besök innebär en möjlighet för elever och lärare, om så önskas, att ställa frågor om personlig erfarenhet av Bibeln.  

Om du som lärare på högstadiet önskar att Goda Nyheter ska komma till just din skola, hör av dig till vårt kansli via info@godanyheter.org eller på telefon 019-24 50 75, så förmedlar vi kontakt med några av våra medlemmar på din ort.

Inför Goda Nyheters besök på hotellet 

- vad kan du som hotellchef eller ansvarig förvänta dig?


Hotellbibeln, som den ofta kallas, finns på hotell över hela världen. Goda Nyheter erbjuder hotellet svensk-engelska exemplar att placeras på varje rum utan kostnad. Även personalen erbjuds personliga exemplar i fickformat, för att känna till boken som ligger utplacerad på rummen.

Många gäster uppfattar det som internationell standard att ha tillgång till en bibel på rummet vid övernattning. Syftet med att erbjuda biblar är att ge gästen chans att uppleva stöd och hjälp i olika livssituationer. Vi är tacksamma för att få samarbeta om att få ge era gäster goda minnen av sitt boende hos er.

En representant för Goda Nyheter tar kontakt cirka en gång per år för att ge hotellet möjlighet att få exemplar att komplettera med. Det händer att gäster väljer att ta med sig böckerna från rummen. För oss är detta inte konstigt. Många nyupptäcker Bibeln på hotell, genom att läsningen kan vara till god hjälp i olika livsskeden, och tar med sig den hem. En sådan checkning går till så att husfrun (housekeeping manager) ansvarar för att en checklista för rummen fylls i vid en dags städning. Därmed vet vi hur många exemplar som hotellet behöver och er personal vet vilka rum som saknar biblar. Goda Nyheter levererar omgående det antal exemplar som behövs.

I vårt begrepp hotell inräknar vi också kurs- och konferensanläggningar, vandrarhem, B&B, pensionat, stugbyar, sommargårdar och rum för övernattning. 

Inför Goda Nyheters besök inom vården

- vad kan du som enhetschef eller ansvarig förvänta dig?


Alla vårdenheter i Sverige erbjuds bordsställ med två Nya testamenten, ett svensk-engelskt exemplar och ett med stor stil. Sådana ställ är mycket vanliga i väntrum, på mottagningar och vårdavdelningar.

All personal erbjuds vita Nya testamenten i fickformat. Då det på grund av skiftande arbetstider är svårt att samla personalen för ett överlämnande, brukar vi göra dessa tillgängliga vid en central plats för personalen, ofta genom att ställa en korg med Nya testamenten i personalrummet. Vi tillhandahåller en skylt som formuleras tillsammans med ansvarig personal. Huvudbudskapet är att detta är en gåva till personalen. Efter ett par veckor kommer vi tillbaka för att samla upp eventuellt överblivna exemplar.

När vi tar kontakt sker det oftast efter att överenskommelse har träffats med sjukhusledning eller motsvarande.

Vid större vårdenheter sker den praktiska planeringen av besöken normalt tillsammans med Sjukhuskyrkan, om den har representanter hos er.