Till vilka delar vi ut?

Hotell och rum för övernattning

Goda Nyheter placerar svensk-engelska Nya testamenten på hotell, semesteranläggningar, vandrarhem och andra övernattningsställen runt om i Sverige. Föreningens representanter tar kontakt med hotelledningen för att erbjuda Nya testamenten som placeras på hotellrummen. Det händer att hotellgäster tar med sig Bibeln hem efter vistelsen, därför erbjuds kompletteringar. 

Tacksamma hotellgäster skriver till Goda Nyheter och berättar vad de upplevde efter att ha läst Bibeln på hotellrummet. För många har läsandet fått en livsavgörande betydelse. 

Grundskolor

Skolor

Tiotusentals högstadieelever erbjuds varje år att ta emot ett Nya testamente som en frivillig gåva. Detta är ett generellt erbjudande till landets alla högstadieskolor sedan snart 50 år tillbaka.

Goda Nyheter delar ut blå ficktestamenten till elever på högstadiet i Sverige. Ficktestamentet innehåller förutom Nya testamentet även Psaltaren.

Representanten för Goda Nyheter kan i samband med utdelningen berätta om Bibeln. Vår medverkan utformas ofta som en lektionsmedverkan inom ramen för religionsämnet. Goda Nyheters besök innebär en möjlighet för elever och lärare att ställa frågor om personlig erfarenhet av Bibeln och vi kan hjälpa till att berätta om Bibelns innehåll.

Föreningen arbetar utifrån skolans Läroplan och kunskapskrav. Vi menar att vår utdelning av Nya testamentet ligger helt i linje med kunskapskraven, skolans värdegrund och människosyn. Vår medverkan kan berika skolan som lärande miljö.

Vad säger läroplanen?

Bibelkunskap enligt kunskapskraven i Lgr 11: I kunskapskraven för ämnet religion i årskurserna 3, 6 och 9 står det tydligt om att eleverna ska kunna göra väl utvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Kraven ökar med stigande ålder.

Undervisningen ska behandla kunskap om kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret. Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen ska jämföras med andra världsreligioner.

Kristendomen har haft stor påverkan på det svenska samhället. Lagar, rättsväsende och juridiskt tänkande är starkt påverkat av Bibelns människosyn. "Likabehandlingslagen" har sin utformning utifrån Bibelns demokratiska människosyn och den så kallade "Gyllene regeln".  

Lgr 11 säger också: "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet i ett mångkulturellt samhälle". Vårt gemensamma kulturarv är starkt präglat av Bibeln och kristen etik och vi kan hjälpa till att visa på dessa influenser och peka på varifrån de kommer.

Bibeln påverkar även dagens mångkulturella samhälle. Författare, musiker och konstnärer har ofta uttryckssätt som visar hur Bibeln haft inflytande på deras konstnärskap. 

Alltid ett erbjudande

Vi erbjuder ett Nya testamente och utdelningen sker alltid på ett sådant sätt att det är lätt att tacka nej. Eleverna tillfrågas kollektivt om vilka som vill ha ett Nya testamente gratis. De elever som har en annan trosbakgrund kan på ett naturligt sätt avstå från att ta emot. Vi vill inte kränka någon elev genom att vara påstridiga, utan har stor respekt för andras tro och religion.

Universitet, högskolor och folkhögskolor

Skolan

Ett svensk-engelskt Nya testamente i kalenderformat erbjuds studenter vid universitet, högskolor och folkhögskolor.

Varje höst i terminsstart, satsar vi på utdelning till studenter på universitet, högskolor och folkhögskolor. Oftast finns vi på Campusområdet men det förekommer också att vi erbjuds möjlighet inomhus i samband med olika arrangemang för studenterna. Utdelningarna på universitet, högskolor och folkhögskolor görs oftast tillsammans med de kristna studentorganisationer som finns på lärosätet. På folkhögskolor med internat, erbjuds även ett lite större svensk-engelskt Nya testamente, så kallade hotellbiblar, för placering på respektive rum.

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vården

Goda Nyheter placerar Nya testamenten på vårdavdelningar, mottagningar och i väntrum till stöd för patienter och besökare. De Nya testamenten som placeras ut, är svensk-engelskt Nya testamente samt Nya testamentet med stor stil för personer med nedsatt syn. Dessa båda Nya testamenten placeras tillsammans i ett bokställ.

All personal inom sjuk- och hälsovård erbjuds vita Nya testamenten i fickmodell.

Sjukhus och mottagningar besöks regelbundet för att ersätta exemplar som försvunnit i de utplacerade ställen.

Syftet med utplacering och utdelning av Nya testamenten inom vården, är att vi tror att det finns tillfällen när ett Nya testamente kan vara ett verktyg för att förmedla ett ord till hjälp i olika livssituationer och för att ingjuta livsmod och hopp i stunder av oro, sorg och lidande.

Ibland kommer brev från tacksamma patienter, som inför en operation eller annan behandling funnit tröst och trygghet i den bibel som varit placerad i sjukrummet. Vårdpersonal vittnar om att de har glädje av sitt Nya testamente i arbetet, både för egen del och tillsammans med patienterna.

Militär 

Militär

Goda Nyheter besöker regelbundet militärförband över hela landet. Rekryter och personal erbjuds ett personligt blått Nya testamente i fickmodell, att bära som ett "andligt första förband". 

Utdelning sker i de flesta fall i samband med arrangemang inom respektive förband.

Vi samarbetar också med fältpräster för att tillhandahålla exemplar till militär personal i utlandstjänst.

Personal inom polis, blåljus och räddningstjänst

Jack hos polisen

Till personal inom polis, blåljus och räddningstjänst, delar Goda Nyheter ut ett personligt, blått Nya testamente i fickmodell. Föreningen har sedan många år ett gott samarbete med arbetsledningen inom de tre verksamhets-områdena. 

Syftet med utdelning av Nya testamenten inom dessa områden är att tillhandahålla ett verktyg i situationer där det är viktigt att kunna förmedla ord till hjälp och i stunder av oro, sorg och lidande.

Kriminalvård

Goda Nyheter besöker regelbundet häkten, öppna och slutna kriminalvårdsanstalter samt institutioner inom kriminalvården, över hela landet. Besök och överlämning av Nya testamenten, sker under olika former. Kontakt och samarbete finns med häktes- och fängelsepräst eller pastor.

På de intagnas rum placeras, om möjligt, svensk-engelska Nya testamenten.